تبلیغات
وکیل در مشهد | مشاوره حقوقی تلفنی| وکیل خوب در مشهد| وکیل پایه یک در مشهد| بهترین وکیل در مشهد - آیا به پیمانکار حق بیمه تعلق میگیرد ؟ +وکیل پیمانکاری

درباره سایت

وکیل در مشهد ، مشاور حقوقی در مشهد
وکیل ارث در مشهد ، وکیل تقسیم ترکه در مشهد ، وکیل انحصار وراثت در مشهد ، وکیل فروش مال ما ترک در مشهد
وکیل تنظیم قرار داد در مشهد ف وکیل حرفه ای برای قرارداد در مشهد ، وکیل آشنا به امور قراردادها در مشهد ، وکیل قرارداد در مشهد
وکیل قیومیت در مشهد ، وکیل برای تعیین قیم در مشهد ، وکیل آشنا به قوانین تعیین قیم برای طفل در مشهد
وکیل روابط موجر و مستاجر در مشهد ، وکیل تخلیه ملک در مشهد ، وکیل برای تخلیه ملک مورد اجاره در مشهد ، وکیل در ارتباط با قوانین اجاره در مشهد ، وکیل خوب برای موجر و مستاجر در مشهد
وکیل چک در مشهد ، وکیل سفته در مشهد ، وکیل حرفه ای در زمینه چک در مشهد ، وکیل خوب در زمینه چک در مشهد ، بهترین وکیل چک در مشهد
وکیل دعوای خلع ید و دعوای تصرف عدوانی در مشهد، وکیل تخلیه ملک در مشهد ، وکیل برای جرم تصرف عدوانی در مشهد ، وکیل کیفری در مشهد
وکیل اجاره اماکن تجاری در مشهد
وکیل حق کسب و پیشه و سرقفلی در مشهد
وکیل حضانت کودک و طلاق در مشهد
وکیل نفقه و تمکین در مشهد
و کیل دریافت جهزیه در مشهد
وکیل جبران خسارت در مشهد
وکیل تامین اجتماعی (کار و کارگر) در مشهد ، وکیل کارگرو کارفرما در مشهد ، وکیل کارگر در مشهد ، وکیل برای کارخانه جات در مشهد ، وکیل کارفرما در اداره کار
وکیل پرونده سرقت دادگاه انقلاب در مشهد ، وکیل کلاهبرداری در مشهد ، وکیل تخصصی سرقت در مشهد ، بهترین وکیل جرم کلاهبرداری در مشهد ، وکیل جرم سرقت در مشهد
وکیل جرایم اینترنتی در مشهد ، وکیل جرایم رایانه ای در مشهد ، وکیل آشنا به قوانین نرم افزار در مشهد ، وکیل جرایم رایانه ای ، وکیل آشنا به اطلاعات کامپیوتری
وکیل تهدید آدم ربایی در مشهد ، وکیل جرم تهدید در مشهد ، وکیل جرم فهاشی در مشهد ، وکیل خوب در زمینه کیفری جرم مزاحمت و فهاشی در مشهد
وکیل انتقال مال غیر در مشهد ، وکیل فروش مال غیر در مشهد ، وکیل جرم کلاهبرداری فروش مال غیر
وکیل آشنا به پرونده لواط در مشهد ، وکیل زنا در مشهد ، وکیل رابطه نامشروع در مشهد ، وکیل جرم رابطه در مشهد ، وکیل خوب در زمینه جرم رابطه نامشروع در مشهد ، وکیل جرم قذف در مشهد ، بهترین وکیل مشهد ، وکیل خوب در مشهد ، وکیل خانم در مشهد ، وکیل حرفه ای در مشهد ، وکیل در مشهد
وکیل آشنا به پرونده شرب خمر در مشهد ، وکیل برای جرم مشروب در مشهد ، وکیل آشنا به قوانین مشروبات الکلی در مشهد مجازات شرب خمر در مشهد
وکیل امور شهرداری در مشهد ، وکیل خوب در زمینه شهرداری در مشهد ، وکیل شهرداری در مشهد وکیل ماده 100 شهرداری ، وکیل ماده 100 شهرداری در مشهد ، وکیل تعزیرات در مشهد ، وکیل تخصصی تعزیرات در مشهد
وکیل امور خانواده در مشهد ، وکیل طلاق در مشهد ، وکیل خوب در زمینه خانواده در مشهد ، وکیل تخصصی خانواده در مشهد ، وکیل خانم تخصصی خانواده در مشهد ، وکیل خانم برای طلاق در مشهد
وکیل مهریه در مشهد
وکیل جهزیه در مشهد
وکیل قتل در مشهد ، وکیل قتل عمد در مشهد ، وکیل قتل غیر عمد در مشهد ، وکیل تخصصی قتل در مشهد ، وکیل برای جرم قتل در مشهد ، تلفن وکیل برای جرم قتل
تلفن وکیل در مشهد ، شماره تلفن وکیل در مشهد ، شماره تماس وکیل در مشهد ، وکیل خوب در مشهد ، مشاوره تلفنی با وکیل در مشهد

بایگانی

نویسندگان

صفحات دیگر

پیوندها

تصاویر برگزیده

آمار بازدید

 • بازدید کل:

 • بازدید امروز:

 • بازدید دیروز:

 • بازدید ماه قبل:

 • بازدید این ماه:

 • تعداد مطالب:

 • نویسندگان:

آیا به پیمانکار حق بیمه تعلق میگیرد ؟ +وکیل پیمانکاری

تفاوت قرارداد کار با قرارداد پیمانکاری و شرایط بیمه در هردو 

برای اخذ مشاوره تلفنی و انعقاد وکالت با شماره : 09151026897 تماس حاصل فرمایید .


قرارداد کار بین شخص کارگر و کارفرما، که میتواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد، منعقد میشود ولی قرارداد پیمانکاری میان کارفرما و پیمانکار، که میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، منعقد میشود بنابراین به طور خلاصه باید گفت کارهایی که به صورت مقاطعه به اشخاص ارجاع میشود و پرداخت مبلغ مقطوعی به صورت یک‌ جا بابت انجام کاری معین و مشخص تعهد میشود اگر ابزار، وسایل و محل کار توسط مقاطعه گیرنده یا پیمانکار تامین شود، مشمول قانون کار نخواهد بود. حق بیمه درپیمانکاری اگرچه پیمانکاری و قرارداد مربوط به آن از شمول قانون کار خارج است ولی براساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی این قراردادها مشمول پرداخت حق بیمه قرار میگیرند. البته حق بیمه پرداختی در این نوع از قراردادها برخالف قراردادهــای کاری به صورت ضریب و برای کارکنان پروژه است و خود پیمانکار را در برنمیگیرد. درمواردی‌ که ‌کارفرماانجام کاررابه صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یاحقوقی واگذارمیکند،چه اقداماتی باید انجام دهد؟ووظایف واگذارنده کاروپیمانکاردرموردبیمه کارکنان پیمان چیست؟ ۱ -کارفرما )واگذارنده کار( در متن قرارداد پیمانکار )مقاطعه‌کار( را متعهد می‌کند که کارکنان خود و همچنین کارکنان پیمانکار فرعی را نزد سازمان تامیناجتماعی بیمه کند و کل حق بیمه را بپردازد. ۲ -کارفرما )واگذارنده کار( در مورد قراردادهای غیرعمرانی باید ۵ درصد مبلغ ناخالص کارکرد را از هر صورت وضعیت مقاطعه‌کار کسر کند و نزد خود نگه دارد. ۳ -پس از انعقاد قرارداد یک نســخه از آن باید به وسیله کارفرما )یا پیمانکار( به نزدیک‌ترین شعبه سازمان تامیناجتماعی )واقع در محل اجرای پروژه( تحویل داده شود. ۴ -شعبه تامیناجتماعی پس از دریافت قرارداد برای کارگاه تشکیل پرونده میدهد و شماره کارگاه و ردیف پیمان را مشخص می‌کند. ۵ -سرانجام پیمانکار صورت دستمزد و مزایای کارکنان شاغل در طرح را در دوره زمانی تعیینشده تنظیم می‌کند و مابهالتفاوت حقبیمه طبق مصوبه مورخ 24/1/70 شورای عالی تامیناجتماعی مربوطه را پرداخت و سپس مفاصا حســاب را دریافت خواهد کرد. سازمان تامیناجتماعی نیز به ازای مقدار مبلغی که از پیمانکار وصول می‌کند از مبلغ باقیمانده نزد کارفرما آزاد خواهد کرد. آیاکارفرمامیتوانددرپایان اجرای قراردادپیمانکاری۵ درصدکارکردپیمانکارراکه نزدخود نگهداشته است آزاد وبه حساب پیمانکارواریزکند؟ کارفرما باید آخرین قسط و ۵ درصد مانده کارکرد پیمانکار را پس از اخذ مفاصاحساب بیمه ای از پیمانکار پرداخت کند. آیاپیمانکاران ی که خودشــخصا موضــوع قرارداد را انجام میدهند وکارگری ندارند مشمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی میشوند؟ به موجب رای شــماره ۵۸ مورخ 25/5/1376 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، پیمانکارانی که برای انجام مفاد قرارداد از کارگر استفاده نمی‌کنند از شمول ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی خارج اند. آیاقراردادهای پژوهشی مشمول کسرحق بیمه هستند؟ اگر قراردادهای پژوهشی با شــخص حقیقی منعقد شود، مشمول پرداخت حق بیمه نخواهد بود. درصورتی ‌که پیمانکاران مجری قراردادهای مشمول طرحهای عمرانی بخشی ازاجرای عملیات موضوع پیمان راطی قراردادبه پیمانکاران فرعی واگذارکنند،آیاپیمانکار فرعی نیزبایدبابتقرارداد حق بیمه بپردازد؟ چنانچه حق بیمه متعلق به پیمان توسط پیمانکار اصلی پرداخت شده باشد، وصول حق بیمه بابت قرارداد پیمانکار فرعی منتفی خواهد بود، مشروط بر اینکه حتما در متن قرارداد فرعی عبارت فرعی بودن قرارداد پیمانکاری ذکر شود. قرارداد پیمانکاری نوعی از قرارداد است که براساس آن کار به صورت کامل و یکپارچه از طرف مقاطعهدهنده )کارفرما( به مقاطعه‌کار محول میشود. این نوع قراردادها بهعنوان قراردادهای اداری تحت حاکمیت اصول کلی قراردادها )قانون مدنی( و دیگر ضوابط و مقررات مربوطه قرار دارند و از حوزه قراردادهای کار خارج هســتند. قرارداد کار بین شخص کارگر و کارفرما که میتواند شخص حقیقی و یا حقوقی باشد، منعقد میشود ولی قرارداد پیمانکاری میان کارفرما و پیمانکار، که میتواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد، منعقد میشود. این تفاوتها را میتوان در مورد قــرارداد پیمانکاری و قرارداد کار برشمرد: ۱ -در قــرارداد کار، کارگر تعهد به وســیله دارد، در صورتی که در قراردادهای پیمانکاری، مقاطعهگیرنــده تعهد به نتیجه می‌کند. کارگر بر اساس ابزار و وســایلی که در کارگاه در اختیارش گذاشته شده محصول را تولید و یا خدماتی را انجام میدهد، که مسئولیتی در قبال نتیجه آن ندارد، یعنی کارگر نتیجه را تضمین نمی‌کند. او فقط مسئول اســت کاری را که به او محول شده به خوبی انجام دهد. در صورتی که در قرارداد پیمانکاری نتیجه کار مهم اســت و چون کار به طور یکپارچه در اختیار مقاطعه‌کار گذاشته شده پیمانکار موظف است در چارچوب قرارداد محصول و نتیجه نهایی کار را به کارفرما تحویل دهد. معموال در این مورد کارفرما دخالتی در روند کار ندارد. به استثنای کاری معین که از این نظر همانند پیمانکاری است ولی در امور دیگر با پیمانکاری متفاوت است. ۲ -کارگر در قراردادهای کار در انجام کار استقالل ندارد و به دستور و تبعیت و درواقع به حســاب کارفرما کار می‌کنــد ولی در قرارداد مقاطعه‌کاری، پیمانکار در مســائل مالی مستقل عمل می‌کند که ممکن است اقداماتش موجد سود یا زیان باشد. ۳ -آزادی عمل پیمانکار در قراردادهای مقاطعه‌کاری محرز است و کارفرمــا صرفا بر عملکرد او نظارت دارد و درواقع از مشــی کلی صاحب‌کار متابعت می‌کند. اگرچه پیمانکار در اصول و مالک‌های کلی ناشی از پیمان موظف به رعایت استانداردها و قواعد کلی است ولی در اجرای کار آزادی و استقالل دارد. این آزادی عمل برای کارگر وجود ندارد و او در هر حالت تابع دستورات کارفرماست. ۴ -ابزار، ادوات و وسایل کار و بعضا محل کار در قرارداد پیمانکاری توسط خود مقاطعه‌کار تامین میشود. مثال در یک قرارداد راهسازی، پیمانکار وسایل و ماشینآالت راهسازی را خود فراهم می‌کند. اما در قرارداد کار، کارگر فقط از نیروی بدنی و فکری خود که تنها سرمایه اوست استفاده می‌کند. ۵ -پیمانکار در چارچوب قرارداد بر اثر محاسبات اشتباه یا تغییر در قیمتها و بســیاری از عوامل دیگر ممکن است در جریان اجرای پروژه دچار زیان شــود، ولی کارگر در هر حــال و حتی در صورت ورشکستگی کارفرما حقوقش را دریافت می‌کند و قانونگذار حقوق او را تضمین کرده است.

نظرات

 1. With havin so much content and articles do you ever run into any issues of
  plagorism or copyright violation? My blog has a lot of unique content I've
  either authored myself or outsourced but it seems a lot of it is popping it up all
  over the web without my authorization. Do you know any
  techniques to help stop content from being stolen? I'd genuinely appreciate it.

ارسال نظر

 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر